BitRock InstallBuilder 5.4.13

BitRock InstallBuilder 5.4.13

Daniel Lopez – Shareware –
BitRock InstallBuilder allows you to create
easy-to-use multiplatform installers for Linux
(x86/PPC/s390/x86_64/Itanium), Windows, Mac OS X, FreeBSD, OpenBSD, Solaris (x86/Sparc), IRIX, AIX, and HP-UX applications. The generated application installers have a native look-and-feel and no external dependencies, and can be run in GUI, text, and unattended modes. In addition to self-contained installers, the installation tool is also able to generate standalone RPM packages.

Tổng quan

BitRock InstallBuilder là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Daniel Lopez.

Phiên bản mới nhất của BitRock InstallBuilder là 5.4.13, phát hành vào ngày 21/09/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

BitRock InstallBuilder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

BitRock InstallBuilder Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho BitRock InstallBuilder!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Daniel Lopez
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản